Kwaliteit2018-04-23T11:01:12+00:00

GARANTIE

Inzet van kennis en kunde

Hoogstaande kwaliteit

Isohvac kan hoog­staande kwali­teit garan­deren doordat klanten kunnen rekenen op de inzet van kennis en kunde door alle mede­wer­kers. Zij hebben een rijkdom aan erva­ring, opge­daan gedu­rende de afge­lopen decennia. Daarnaast kent de orga­ni­satie een erg vlakke struc­tuur waar­door snel en adequaat gere­a­geerd kan worden gedu­rende het gehele isola­tie­proces.

Deskundigheid

Dit wil zeggen dat zowel tijdens de engi­nee­ring als bij de uitvoe­ring een beroep gedaan kan worden op orga­ni­sa­to­ri­sche en tech­ni­sche deskun­dig­heid. Dezelfde deskun­dig­heid wordt aange­wend om inno­va­tief te zijn ten aanzien van nieuwe producten en tech­nieken. Deze zullen dan ook zeker ingezet worden als deze goed zijn voor zowel mens als milieu.

VEILIGHEID

Bescherming tegen letsel en schade

VCA**-gecertificeerd

Isohvac kan hoog­staande kwali­teit garan­deren doordat klanten kunnen rekenen op de inzet van kennis en kunde door alle mede­wer­kers. Zij hebben een rijkdom aan erva­ring, opge­daan gedu­rende de afge­lopen decennia. Daarnaast kent de orga­ni­satie een erg vlakke struc­tuur waar­door snel en adequaat gere­a­geerd kan worden gedu­rende het gehele isola­tie­proces.

Alle monteurs zijn ook in het bezit van het Certificaat Basisveiligheid. Kaderleden hebben het Certificaat Veiligheid Voor Operationeel Leidinggevenden.

VGM‐plan

Iedere leiding­ge­vende monteur is in het bezit van een persoons­ge­bonden VGM‐map (Veiligheid, Gezondheid, Milieu). In deze map worden onder meer de jaar­lijkse werkplek‐audit, de verslagen van maan­de­lijkse Toolbox‐meetings en de ‘Instructie nieuwe mede­wer­kers’ gear­chi­veerd. Bij ieder project maakt het VGM‐plan deel uit van het plan van onze opdracht­gever. Het VGM‐plan wordt tevens voor­zien van de project­spe­ci­fieke eisen.

Speerpunten van de bedrijfsleiding

“We achten het van het grootste belang dat onze mede­wer­kers en eigen­dommen tegen letsel en schade beschermd worden. Hierbij is uitgangs­punt dat de werk­gever en de mede­werker samen de zorg dragen voor een veilige en verant­woorde werk­si­tu­atie. Ons beleid is er dan ook op gericht persoon­lijk letsel, mate­riële schade en mili­eu­schade zoveel moge­lijk te voor­komen.”

De zorg voor de veilig­heid geldt niet alleen voor onszelf, maar ook voor de veilig­heid van derden. Eigenlijk voor allen die zich in de buurt van onze werk­plek bevinden. Nieuwe mede­wer­kers en inge­leend perso­neel worden vóór aanvang van de werk­zaam­heden monde­ling en schrif­te­lijk bekend gemaakt met het VGM‐beleid middels de ‘Instructie nieuwe mede­wer­kers’.”

Bij onze werk­zaam­heden houden we ons mini­maal aan de geldende wetten, richt­lijnen en voor­schriften op het gebied van veilig­heid, gezond­heid en milieu. Naast deze wette­lijke bepa­lingen gelden de veilig­heids­voor­schriften van onze eigen onder­ne­ming, maar ook de voor­schriften van onze opdracht­ge­vers.”

VAKKENNIS

Diverse oplossingen

Thermische isolatie

De ther­mi­sche isola­tie­waarde van een mate­riaal is van vele factoren afhan­ke­lijk. Zo is het bijvoor­beeld gere­la­teerd aan de tempe­ra­tuur die ontstaat in het mate­riaal. Hoe hoger deze tempe­ra­tuur hoe lager de isola­tie­waarde wordt. Daarnaast speelt ook de bekle­ding van de isolatie een rol. Een hoog­glan­zende metalen bekle­ding heeft een hogere isola­tie­waarde dan een donkere bekle­ding van een kunst­stof mate­riaal.

Dampdichte isolatie

Bij koude instal­la­tie­on­der­delen is het nood­za­ke­lijk om deze niet alleen ther­misch te isoleren maar tevens damp­dicht. De damp­dicht­heid van de isolatie die wordt aange­bracht is afhan­ke­lijk van het soort isola­tie­ma­te­riaal en de dikte ervan. De weer­stand tegen damp­dif­fusie wordt vaak uitge­drukt in een µ‐waarde. Zo heeft bijvoor­beeld Armaflex een µ‐waarde van 10.000. De werke­lijke diffu­sie­weer­stand wordt uitge­drukt in de µd‐waarde. Dit is de µ‐waarde verme­nig­vul­digd met de dikte. Materialen die gebruikt kunnen worden voor koude instal­la­tie­on­der­delen zijn bijvoor­beeld Elastomeren en een mine­rale wol die voor­zien is van een damp­dichte alumi­nium afwer­king. In beide gevallen is een juiste verwer­king cruciaal om conden­satie te voor­komen.

Brandveiligheid

De brand­vei­lig­heid van een gebouw moet te allen tijde gewaar­borgd zijn. Diverse eisen liggen hieraan ten grond­slag. Zo kan het zijn dat de venti­latie in bedrijf moet blijven óf juist niet. Bij vlucht­wegen bijvoor­beeld, is een rook­vrije door­gang van belang terwijl over­slag van een brand van het ene naar het andere compar­ti­ment voor­komen dient te worden. Isohvac biedt hier­voor diverse oplos­singen in de vorm van het brand­we­rend isoleren van een lucht­ka­naal, het brand­we­rend afwerken van een brand­klep of leidingen in een sparing.

Gecertificeerd

Isohvac is gecer­ti­fi­ceerd voor de verwer­king van de producten van Kaiflex isolatie van Kaimann, Armaflex isolatie van Armacell en Teclit isolatie van de Rockwool voor het ther­misch en damp­dicht isoleren van koude instal­la­tie­on­der­delen ter voor­ko­ming van condens­vor­ming.

Ook is Isohvac vertrouwd met het brand­we­rend isoleren van een instal­la­tie­on­der­delen of het brand­we­rend afwerken van sparingen. Dit kan met producten van bijvoor­beeld Promat, Flamepro en anderen.

DEMORUIMTE

Staalkaart van materialen

Diverse soorten isolatie

In onze demoruimte kunnen we u meer laten zien van de diverse soorten isolatie. Ook alter­na­tieven zoals bijvoor­beeld ecolo­gisch verant­woorde en zeer effec­tieve scha­penwol zijn door ons in het verleden toege­past en zijn hier bemon­sterd. Uiteraard komt ook het brand­we­rend isoleren en afwerken hier uitge­breid aan bod.

Nieuwe demoruimte

Bij de herbouw van ons kantoor is opnieuw invul­ling gegeven aan onze demoruimte. Met behulp van hiervan kunnen we u de hier genoemde aspecten tonen en toelichten. Daarom nodigen wij u graag uit om ons te bezoeken aan de Schutweg in Waalwijk.

QR‐CODES

Snelle controle

Database

Bij de brand­we­rende afwer­king van de sparingen worden stic­kers aange­bracht waar een unieke QR‐ code op staat. Zodra de infor­matie in onze data­base verwerkt is, kan men de volle­dige infor­matie lezen bij het scannen van de QR‐ code Zo kan men in een oogop­slag zonder veel docu­menten de sparing contro­leren.

Voor meer infor­matie over QR‐codes kanalen kunt u contact opnemen met Isohvac: info@isohvacbv.nl